ตรวจสอบได้
ประหยัดค่าใช้จ่าย
ประสิทธิภาพสูง
สมาร์ทเทคโนโลยี

ระบบการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเพื่อใช้ในการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า รวมถึงประเมินความเสี่ยงลูกค้าต่อไป เพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเพื่อใช้ในการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า รวมถึงประเมินความเสี่ยงลูกค้าต่อไป เพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเพื่อใช้ในการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า รวมถึงประเมินความเสี่ยงลูกค้าต่อไป เพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่เพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเพื่อใช้ในการระบุ

ฟีเจอร์ AML/CFT system

ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเพื่อใช้ในการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า รวมถึงประเมินความเสี่ยงลูกค้าต่อไป เพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่ ง่าย รวดเร็ว ถูกต้อง และป้องกันการสูญหายของข้อมูล.

เพื่อตรวจจับหาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ว่าอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด หรือการฟอกเงิน เพื่อรายงานธุรรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยไปยัง สำนักงาน ปปง.

ใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาอนุมัติรับลูกค้า และจัดลำดับความเสี่ยงลูกค้าเพื่อการเฝ้าระวัง.

สำหรับรายงานธุรกรรมที่ต้องรายงานไปยัง สำนักงาน ปปง.
  • ทบทวนลูกค้าที่มีอยู่ให้เป็นปัจจุบัน
  • ทบทวนความเสี่ยงของลูกค้า
  • ตรวจจับรูปแบบการทำธุรกรรมของลูกค้ามีความผิดปกติ
  • มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในการทำธุรกรรมที่สูงขึ้นผิดปกติหรือไม่
  • การทำธุรกรรมของลูกค้ามีวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่นหรือไม่
  • ควรมีการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าต่อไปหรือไม่

ระบบตรวจสอบการทุจริตฟอกเงิน

mockup ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเพื่อใช้ในการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า รวมถึงประเมินความเสี่ยงลูกค้าต่อไป เพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเพื่อใช้ในการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า รวมถึงประเมินความเสี่ยงลูกค้าต่อไป เพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเพื่อใช้ในการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า รวมถึงประเมินความเสี่ยงลูกค้าต่อไป เพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่เพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเพื่อใช้ในการระบุและ

สนใจซอฟต์แวร์ / ติดต่อสอบถาม

ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของเรา ?เพื่อพูดคุยถึงรายละเอียดและความต้องการของคุณ ให้คำปรึกษา ฟรี