AML/CFT system

ระบบการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ตรวจสอบได้
Less false alarms, more ways to dicover new money laundering parterns
ประหยัดค่าใช้จ่าย
Lower operating cost through automated transaction monitoring
ประสิทธิภาพสูง
Greater productivity of AML analysist
สมาร์ทเทคโนโลยี
AI-based approach to detect money laundering

ระบบการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

mockup ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเพื่อใช้ในการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า รวมถึงประเมินความเสี่ยงลูกค้าต่อไป เพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเพื่อใช้ในการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า รวมถึงประเมินความเสี่ยงลูกค้าต่อไป เพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเพื่อใช้ในการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า รวมถึงประเมินความเสี่ยงลูกค้าต่อไป เพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่เพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเพื่อใช้ในการระบุ

ฟีเจอร์ AML/CFT system

ระบบการจัดให้ลูกค้าแสดงตน

ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเพื่อใช้ในการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า รวมถึงประเมินความเสี่ยงลูกค้าต่อไป เพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่ ง่าย รวดเร็ว ถูกต้อง และป้องกันการสูญหายของข้อมูล.

ระบบการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตน

ช่วยในการตรวจสอบข้อมูลและพิสูจน์ทราบเพื่อยืนยันตัวบุคคล.

ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

เพื่อตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หากตรวจสอบพบว่ามีข้อมูลตรงกับบุคคลที่ถูกกำหนดระบบจะปฏิเสธลูกค้ารายดังกล่าวทันที.

ระบบการประเมินความเสี่ยง

ใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาอนุมัติรับลูกค้า และจัดลำดับความเสี่ยงลูกค้าเพื่อการเฝ้าระวัง.

ระบบตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

เพื่อตรวจจับหาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ว่าอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด หรือการฟอกเงิน เพื่อรายงานธุรรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยไปยัง สำนักงาน ปปง.

ระบบการตรวจสอบ/ตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทำธุรกรรมของลูกค้า

สำหรับรายงานธุรกรรมที่ต้องรายงานไปยัง สำนักงาน ปปง. ทบทวนลูกค้าที่มีอยู่ให้เป็นปัจจุบัน ทบทวนความเสี่ยงของลูกค้า ตรวจจับรูปแบบการทำธุรกรรมของลูกค้ามีความผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในการทำธุรกรรมที่สูงขึ้นผิดปกติหรือไม่ การทำธุรกรรมของลูกค้ามีวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่นหรือไม่ ควรมีการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าต่อไปหรือไม่

ระบบตรวจสอบการทุจริตฟอกเงิน

mockup ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเพื่อใช้ในการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า รวมถึงประเมินความเสี่ยงลูกค้าต่อไป เพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเพื่อใช้ในการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า รวมถึงประเมินความเสี่ยงลูกค้าต่อไป เพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเพื่อใช้ในการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า รวมถึงประเมินความเสี่ยงลูกค้าต่อไป เพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่เพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเพื่อใช้ในการระบุ

สนใจซอฟต์แวร์ / ติดต่อสอบถาม

ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของเรา ?เพื่อพูดคุยถึงรายละเอียดและความต้องการของคุณ ให้คำปรึกษา ฟรี

Contact Us